Аудит

Банковское дело

БЖД

Бухгалтерский учет

Гражданская оборона

Информатика

История

Культурология

Логика

Маркетинг

Менеджмент

Охрана труда

Педагогика

Политология

Политэкономия

Право

Психология

Разное

Ревизия и контроль

Религиоведение

РПС

Социология

Статистика

Страховое дело

Туризм

Физическое воспитание

Философия

Финансы

Экология

Экономика

Эстетика

Теорія бухгалтерського обліку

Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: Знання, 2004. — 447 с

Підручник написано відповідно до програми навчальної дисципліни "Теорія бухгалтерського обліку" для студентів економічних спеціальностей. У ньому розкриваються основи бухгалтерського обліку, знання яких необхідне для подальшого вивчення фінансового та управлінського обліку. Висвітлюються теоретичні положення предмета, методу, техніки та організації ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, питання історії розвитку, гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку. Розраховано на студентів економічних спеціальностей та викладачів вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ

Вступ 7

Розділ 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система 9
1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку 9
1.2. Користувачі бухгалтерської інформації 15
1.3. Бухгалтерський облік у системі наук 17
Контрольні запитання, вправи та тести 20

Розділ 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 29
2.1. Предмет і об'єкти бухгалтерського обліку 29
2.2. Базові принципи бухгалтерського обліку 40
2.3. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку 43
Контрольні запитання, вправи та тести 46

Розділ 3. Балансове узагальнення 54
3.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу 54
3.2. Структура балансу 56
3.3. Вплив господарських операцій на баланс 59
3.4. Порядок читання та аналізу балансу 64
Контрольні запитання, вправи та тести 66

Розділ 4. Інформаційна база бухгалтерського обліку 74
4.1. Документи як джерело первинної інформації 75
4.2. Вимоги до змісту й оформлення документів 76
4.3. Класифікація документів 79
4.4. Організація документообороту 81
4.5. Інвентаризація в системі первинного обліку 86
Контрольні запитання, вправи та тести 90

Розділ 5. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис 96
5.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова 96
5.2. Метод подвійного запису 101
5.3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок 104
5.4. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 107 Контрольні запитання, вправи та тести 119

Розділ 6. Класифікація і План рахунків бухгалтерського обліку 127
8.1. Принципи класифікації бухгалтерських рахунків 127
6.1. Класифікація рахунків за економічним змістом 129
6.2. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 133
6.3. План рахунків бухгалтерського обліку 141
Контрольні запитання, вправи та тести 146

Розділ 7. Вартісна оцінка в бухгалтерському обліку 153
7.1. Сутність та значення вартісної оцінки 153
7.2. Оцінка об'єктів обліку 158
7.3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку 162
Контрольні запитання, вправи та тести 170

Розділ 8. Принципи обліку господарських процесів 176
8.1. Методологічні засади обліку господарських процесів 176
8.2. Облік процесу постачання 180
8.3. Облік процесу виробництва 189
8.4. Облік процесу реалізації 199
8.5. Облік фінансових результатів 207
Контрольні запитання, вправи та тести 213

Розділ 9. Техніка і форми бухгалтерського обліку 221
9.1. Облікові регістри і їх класифікація 221
9.2. Техніка облікової реєстрації 226
9.3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах 228
9.4. Форми бухгалтерського обліку 232
Контрольні запитання, вправи та тести 252

Розділ 10. Бухгалтерська (фінансова) звітність 260
10.1. Поняття та принципи побудови звітності 261
10.2. Класифікація звітності та її користувачі 268
10.3. Порядок складання, подання й оприлюднення фінансової звітності 273
10.4. Форми фінансової звітності 276
10.4.1. Баланс 278
10.4.2. Звіт про фінансові результати 279
10.4.3. Звіт про рух грошових коштів 279
10.4.4. Звіт про власний капітал 282
10.4.5. Примітки до фінансової звітності 282
Контрольні запитання, вправи та тести 283

Розділ 11. Облікова політика підприємства 289
11.1. Загальні питання облікової політики підприємства 289
11.2. Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку 292
11.3. Техніка здійснення облікової політики підприємства 298 Контрольні запитання, вправи та тести 302

Розділ 12. Історія розвитку бухгалтерського обліку 307
12.1. Розвиток господарського обліку та подвійної бухгалтерії в Європі 307
12.2. Облік на території України в дослов'янський період та в добу Київської Русі й Польсько-Литовської держави 314
12.3. Розвиток бухгалтерського обліку в Україні в XVI—XX ст 321
Контрольні запитання, вправи та тести 328

Розділ 13. Гармонізація та стандартизація бухгалтерського обліку 332
13.1. Моделі бухгалтерського обліку 332
13.2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) 338
13.3. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку 345
13.4. Система національних рахунків (СНР) 351
13.5. Регулювання бухгалтерського обліку і звітності 355
Контрольні запитання, вправи та тести 357

Додатки 363
Додаток 1. Глосарій термінів Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 363
Додаток 2. Форми первинних документів 385
2.1. Зразок видаткового касового ордера 385
2.2. Зразок-авансового звіту 386
2.3. Зразок акта виконаних робіт 388
2.4. Зразок акта прийому-передачі основних засобів 389
2.5. Зразок накладної 391
2.6. Зразок платіжного доручення 392
Додаток 3. Основні форми бухгалтерських документів 393
Додаток 4. Витяг з наказу Головного архівного управління про терміни зберігання документів. Облік та звітність 395
Додаток 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій 400
Додаток 6. Умови ІНКОТЕРМС 411
6.1. Умови ІНКОТЕРМС щодо обов'язків продавців 411
6.2. Класифікація умов ІНКОТЕРМС за застосовуваними видами транспорту 413
Додаток 7. Форми фінансової звітності 415
7.1. Форма балансу 415
7.2. Форма звіту про фінансові результати 418
7.3. Форма звіту про рух грошових коштів 420
7.4. Форма звіту про власний капітал 422
Додаток 8. Перелік Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 424
Додаток 9. Перелік Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, розроблених згідно з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО) 433
Додаток 10. Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) 434
Додаток 11. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" 435
Список використаної літератури 446

Скачать
Данный учебник заархивирован архиватором RAR, архив под паролем, для получения пароля вам нужно оплатить 15 грн. на моб. тел. (Киевстар) 8-096-909-21-24.
После оплаты выслать смс с номером книжки: 0005. На протяжении 10 минут вы получите на ваш номер телефона смс-ку с паролем на архив.
 

Относительно авторства книг:

  Мы не претендуем на авторство книг.

  Все книги принадлежат их авторам.

  Все книги предназначены для ознакомления.

  Скачивая книгу Вы обязуетесь ее в течении суток удалить.

  Книги сохранены в формате Word 2003.

  Заархивированы архиватором RAR.

  Все книги содержат форматирование точно как в оригинале. 

© 2007 www.reddiplom.org Электронные учебники