Аудит

Банковское дело

БЖД

Бухгалтерский учет

Гражданская оборона

Информатика

История

Культурология

Логика

Маркетинг

Менеджмент

Охрана труда

Педагогика

Политология

Политэкономия

Право

Психология

Разное

Ревизия и контроль

Религиоведение

РПС

Социология

Статистика

Страховое дело

Туризм

Физическое воспитание

Философия

Финансы

Экология

Экономика

Эстетика

Економічна теорія

Економічна теорія Посібник вищої школи (Воробйов Є. М., Гриценко А. А., Лісовиць-кий В. М., Соболев В. М.) / Під загальною редакцією Воробйова Є. М.- Харків-Київ, 2003.- 704 с

ЗМІСТ


Передмова 5

ЧАСТИНА ПЕРША. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ 10
Глава 1. Виникнення і розвиток економічної теорії 10
1.1. Зародження економічних знань 11
1.2. Розвиток економічної теорії 13
1.3. Сучасні економічні течії 22

Глава 2. Предмет, структура і функції економічної теорії 36
2.1. Предмет економічної теорії 36
2.2. Структура економічної теорії 42
2.3. Функції економічної теорії 44

Глава 3. Принципи і методи пізнання економічного життя суспільства 47
3.1. Єдність теорії і методу 47
3.2. Роль логічних операцій у пізнанні економічних відносин 48
3.3. Єдність історичного і логічного 52
3.4. Сходження від абстрактного до конкретного 55

ЧАСТИНА ДРУГА; ПОЛІТИЧНА ЕКОНОМІЯ. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 61

Глава 4. Продукт і характер праці 61
4.1. Продукт праці та його форми 61
4.2. Характер праці та його розвиток 65

Глава 5. Розвиток форм обміну 71
5.1. Від обміну діяльністю до натурального обміну 71
5.2. Основні форми товарообміну 74
5.3. Від товарообміну до обміну здібностями 82
5.4. Логіко-історична схема розвитку форм обміну 89

Глава 6. Чинники, процес і результати виробництва 92
6.1. Виробництво 92
6.2. Чинники виробництва: способи їхнього з'єднання 94
6.3. Фундаментальне протиріччя економічного життя: необмежені потреби — обмежені ресурси 101
6.4. Цілі, наслідки та ефективність виробництва 109

Глава 7. Власність: роль в економічному розвитку 122
7.1. Економічний і юридичний зміст власності 122
7.2. Розвиток форм власності 126

Глава 8. Рушійні сили і ступені економічного розвитку 139
8.1. Джерела і рушійні сили економічного розвитку 139
8.2. Основні типи відтворення й економічного зростання 146
8.3. Критерії суспільно-економічного прогресу 147
8.4. Основні ступені суспільно-економічного розвитку 149

Глава 9. Сучасні економічні системи 155
9.1. Економічна система: суть і форми 155
9.2. Ринкова економіка як система 162
9.3. Командна економіка та її основні риси 170
9.4. Системна криза державного соціалізму 173

Глава 10. Особливості формування економічної системи України 182
10.1. Зміст ринкової трансформації 182
10.2. Формування ринкових інститутів 192
10.3. Проблеми стабілізації економічного розвитку 204

Глава 11. Товар і гроші в ринковій економіці 211
11.1. Товарна форма продукту праці. Об'єктивні і суб'єктивні властивості товару 211
11.2. Характер праці в ринковій економіці 215
11.3. Сутність і функції грошей 219
11.4 Теорія вартості і грошей 224

Глава 12. Попитта пропозиція у ринковій системі 230
12.1. Попит 231
12.2. Пропозиція 234
12.3. Ціна рівноваги 237
12.4. Концепція еластичності 239

Глава 13. Капітал: виробництво і нагромадження 244
13.1. Перетворення грошей і чинників виробництва на капітал 245
13.2. Сутність, рух і нагромадження капіталу 256

Глава 14. Аграрна економіка. Рентні відносини 265
14.1. Особливості аграрного сектора економіки 266
14.2. Сутність аграрних відносин 271
14.3. Рентні відносини 282

ЧАСТИНА ТРЕТЯ. МІКРОЕКОНОМІКА 290

Глава 15. Раціональний споживчий вибір 290
15.1. Корисність. Закон спадної корисності 290
15.2. Криві байдужості. Бюджетна лінія 294
Глава 16. Підприємництво. Фірма 307
16.1. Підприємництво: умови і середовище 307
16.2. Фірма — основна ланка економіки 319

Глава 17. Витрати виробництва і максимізація прибутку 333
17.1. Ринкова координація 333
17.2. Витрати виробництва 336
17.3. Економія на масштабах 345
17.4. Максимізація прибутку 348

Глава 18. Сучасний менеджмент 354
18.1. Управління як система 354
18.2. Кадри в системі менеджменту. Теорія і практика прийняття рішень 362
18.3. Принципи управління персоналом 372

Глава 19. Філософія бізнесу: маркетинг 383
19.1. Зміст і основні принципи маркетингу 383
19.2. Товарні ринки та їхнє дослідження 386
19.3. Стратегія і тактика збутової політики 391

Глава 20. Теорія ринкових структур 405
20.1. Досконала конкуренція 407
20.2. Монополія 413
20.3. Олігополія 419
20.4. Монополістична конкуренція 424

Глава 21. Ринок чинників виробництва і розподіл доходів 430
21.1. Попит на чинники виробництва 431
21.2. Ринок праці і рівень заробітної плати 435
21.3. Відсоток, прибуток і рента 441

Глава 22. Мікроекономіка суспільного сектора 449
22.1. Зовнішні ефекти і суспільні товари 450
22.2. Оптимізація суспільного вибору 453
22.3. Економічна оцінка соціальних проектів 456

ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. МАКРОЕКОНОМІКА 463

Глава 23. Вступ до макроекономіки 463
23.1. Предмет і основні проблеми макроекономіки 463
23.2. Основні поняття макроекономіки та їх взаємозв'язок 468
23.3. Макроекономічна політика та її види 476

Глава 24. Валовий внутрішній (національний) продукт і його вимірювання 484
24.1. Сутність валового внутрішнього продукту і підходило його вимірювання 485
24.2. Цінові індекси 493
24.3. Структура ВНП. ВНП та інші показники економічного розвитку 498

Глава 25. Сукупний попиті сукупна пропозиція. Фіскальна політика 508
25.1. Сукупний попит і чинники, що його визначають 508
25.2. Умова рівноваги. Кейнсіанський хрест 513
25.3. Модель Хікса 521
25.4. Сукупна пропозиція та її динаміка 528

Глава 26. Монетарна політика і банківська система 538
26.1. Грошова маса та її вимірювання 538
26.2. Сутність і функції резервної системи 540
26.3. Механізм здійснення монетарної політики 551
26.4. Проблема лагів у здійсненні економічної політики 557

Глава 27. Зайнятість, безробіття та інфляція 563
27.1. Зайнятість і безробіття 564
27.2. Інфляція та її типи 569
27.3. Взаємозв'язок інфляції і безробіття 572

Глава 28. Бюджетний дефіцит і державний борг 580
28.1. Суть і роль державного бюджету в економіці 580
28.2. Спори про роль бездефіцитного бюджету 586
28.3. Вилив бюджетного дефіциту на державний борг 588

Глава 29. Економічне зростання 601
29.1. Основні чинники економічного зростання 602
29.2. Моделювання економічного зростання 606
29.3. Проблема слаборозвиненості і шляхи її вирішення 614

ЧАСТИНА П'ЯТА. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 627

Глава ЗО. Світове господарство 627
30.1. Міжнародний поділ праці і міжнародні економічні відносини 628
30.2. Міжнародні економічні відносини 638
30.3. Структура світового господарства та її еволюція 642
30.4. Проблеми інтеграції України у світове господарство 652

Глава 31. Зовнішньоекономічні зв'язки 660
31.1. Роль зовнішньої торгівлі в економічному розвитку 660
31.2. Валютний курс і платіжний баланс 670
31.3. Економічна політика і проблема внутрішньої і зовнішньої рівноваги 682
Висновок 686
Додаток.
Лауреати Нобелівської премії з економіки 688

Скачать
Данный учебник заархивирован архиватором RAR, архив под паролем, для получения пароля вам нужно оплатить 15 грн. на моб. тел. (Киевстар) 8-096-909-21-24.
После оплаты выслать смс с номером книжки: 0171. На протяжении 10 минут вы получите на ваш номер телефона смс-ку с паролем на архив.
 

Относительно авторства книг:

  Мы не претендуем на авторство книг.

  Все книги принадлежат их авторам.

  Все книги предназначены для ознакомления.

  Скачивая книгу Вы обязуетесь ее в течении суток удалить.

  Книги сохранены в формате Word 2003.

  Заархивированы архиватором RAR.

  Все книги содержат форматирование точно как в оригинале. 

© 2007 www.reddiplom.org Электронные учебники